Spoločenstvo SKALA s vladykom Cyrilom Vasiľom

Na Prvú pôstnu nedeľu sa členovia spoločenstva SKALA (kňazských a laických rodín) stretli
v Košiciach s vladykom Cyrilom, košickým eparchiálnym biskupom. Stretnutie s názvom
Deň s vladykom má už niekoľko rokov pevné miesto v kalendári podujatí a jeho zmyslom je
vzájomné počúvanie sa v synodálnom duchu. Po spoločnej modlitbe 9. hodinky v priestoroch
biskupskej rezidencie líder spoločenstva o. Peter Horváth prezentoval jeho činnosť počas
uplynulého roka. Konštatoval, že členovia spoločenstva dozrievajú v napĺňaní manželskej
duchovnosti a rodinného apoštolátu. Tým sa spoločenstvo stáva atraktívnym aj pre ďalšie
kňazské či laické rodiny. V rámci formácie členov spoločenstva sa vyprofilovali tematické
služobnosti ako apoštolská, prorocká, učiteľská, pastierska a evanjelizačná. Cieľom týchto
služobností je pomáhať všetkým párom v rozvíjaní vlastnej charizmy SKALY a modliť sa za
prehĺbenie ich kresťanského života v rodinách. Podrobnejšie o svojich služobnostiach hovorili
zodpovedné páry. Veľmi cenným bodom programu boli svedectvá manželov Sipkovcov
a Smižanských o tom, ako im spoločenstvo pomáha viesť autenticky život v objatí Božej
lásky i vzájomnej lásky. Po tejto prezentácii sa ujal slova vladyka Cyril, arcibiskup.
Vyzdvihol potrebu malých spoločenstiev pre život cirkvi a ich schopnosť vytvárať nové
zdravé bunky, čiže rodiny. Ocenil aj špecifickosť spoločenstva, ktoré spája kňazov i laikov
a búra medzi nimi zbytočné bariéry. Nakoniec zaželal SKALE, aby všetko to dobré, čo sa rodí
a žije uprostred spoločenstva, sa odovzdávalo aj ďalej vo farnostiach.

Dôležitou súčasťou stretnutia bolo aj prijatie záväzkov. Po povinnej formácii sa viacero párov
asi pred stovkou prítomných rozhodlo kráčať životnou cestou v línii SKALY a verejnou
formou deklarovali svoje rozhodnutie. K tomu im vladyka Cyril udelil osobitné požehnanie.
Neformálne agapé dalo bodku za stretnutím, kde sa rodiny posilnili v cirkevnej identite
a vzájomnej láske.

Michal Hospodár

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp