Rozlúčili sme sa s o. Petrom Bombárom

NEKRLÓG – o. Ing. ThLic. PETER BOMBÁR, protojerej

Vysokoosvietený vladyka Milan, drahá smútiaca rodina-manželka Adela a deti, spolubratia v kňazskej službe podľa hodností, bratia a sestry v spoločenstve SKALA, drahí bývalí farníci a všetci prítomní!

Náš zosnulý brat o. Peter Bombár protojerej sa narodil 27. októbra 1968 v Prešove. Základné vzdelanie získal v Stropkove a po presťahovaní celej rodiny do Košíc, maturoval na Strednej poľnohospodárskej škole v Košiciach-Barci. Po maturite sa prihlásil na Vysokú školu poľnohospodársku do Nitry, ktorú úspešne ukončil v roku 1992 získaním titulu Ing. Počas vysokoškolských štúdií pocítil vo svojom vnútri kňazské povolanie a preto sa následne prihlásil na obnovenú Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu v Prešove, začlenenú vtedy do zväzku UPJŠ v Košiciach. Po seminárnej formácii a úspešnom skončení štúdia posvätnej teológie, prijal 10. augusta1997 rukopoložením preosv. vladyku Milana Chautura tajomstvo kňazstva tu v košickej katedrále.      

Ešte predtým sa sviatostne zosobášil s Adelou rodenou Dvorovou. Boh im požehnal dovedna štyri deti, najmladší Daniel má osem rokov. V roku 2005 o. Peter úspešne ukončil vyššie štúdia na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove a získal titul licenciát posvätnej teológie. Ako novokňaz začal svoju pastoračnú činnosť v Trebišove, v rámci novovzniknutého Košického apoštolského exarchátu. Nasledujúci rok bol vymenovaný za farára farnosti Porostov, kde pôsobil sedem rokov. Najdlhšie sa jeho pastoračné účinkovanie viaže na Veľkú Tŕňu v protopresbyteriáte Trebišov, kde ako farár pôsobil od roku 2005 až do 2019, teda 14 rokov. Tu, v kraji slnka a vína, citlivo zúrodňoval zverené duše vo farskom spoločenstve i na filiálnych obciach v Čerhove a Malej Tŕni. Svojim pokojným naturelom a osobnou horlivosťou vnášal medzi ľudí harmóniu, plynúcu z kresťanskej lásky k blížnym. Staral sa o murované chrámy, ale ešte viac sa usiloval o reštaurovanie živých chrámov v ľudských srdciach. V spolupráci s manželkou a deťmi sa snažil pritiahnuť k praktizovaniu viery aj mladých ľudí a deti. Kňazi, ktorí sme ho zastupovali v poslednom období, zažili sme otvorené farské spoločenstvo, úprimné prijatie, pekný liturgický spev a radosť z viery. Počas dlhých 16 rokov sme sa s ním viacerí kňazi i laické rodiny stretávali aj v spoločenstve SKALA, kde o. Peter presvedčivo vyjadroval hĺbku svojej kňazskej duše.  V poslednom čase na neho doľahla životná skúška vo forme ťažkej choroby. Preto sa presťahoval s rodinou do vlastného bytu v Košiciach. Stále viac strácal telesné sily, napriek tomu statočne niesol svoj kríž. Ustavične bol nesený na krídlach modlitieb svojej rodiny, svojej farnosti, svojho spoločenstva i širšieho okolia. V o. protopresbyterovi Dušanovi Semanovi, u ktorého svoju kňazskú službu ako kaplán začínal, nachádzala celá rodina nebohého o. Petra Bombára blízkeho človeka, pomocníka pri zastupovaní a oporu až do posledných dní. Nezabudnuteľný bol aj benefičný koncert kňazského zboru na podporu chorých kňazov v chráme vo Veľkej Tŕni z iniciatívy o. Marcela Geceja. Ďalšie mená a ich zásluhy sú známe u Pána.

O. Ing. ThLic. Peter Bombár, odišiel do večnosti doma, vo svojom košickom byte, vo štvrtok ráno 12. septembra 2019 na ukončenie sviatku Narodenia Bohorodičky, Panny Márie. Odišiel symbolicky v náručí svojej pozemskej matky, tiež nositeľky mena Mária. Odišiel nie ako porazený, ale ako víťaz. Mal 50 rokov života a prežíval 23 rok kňazstva. Nikdy sme v jeho blízkosti nepochybovali, že to bol kňaz skromný, milujúci, zbožný, svätý. Za jeho príkladný kňazský i rodinný život mu vladyka Milan, košický eparcha udelil v lete 2019 hodnosť protorejera s právom nosiť zlatý kríž. Veríme však, že dobrotivý Boh mu udelil najvyššie vyznamenanie vo svojom večnom kráľovstve. 

A nakoniec ešte  jedna veta, ktorá už nepatrí do nekrológu: Milá manželka a deti, v tejto vašej rodinnej životnej skúške nie ste sami. Kristus, Panna Mária a my všetci sme s vami.

Blažený pokoj a večná mu pamiatka! 

Košice – gréckokatolícka katedrála, 16. sept. 2019                                                 o. MH

Telesné pozostatky nebohého o. Petra Bombára boli uložené na cintoríne v Kuzmiciach.

Zdieľať článok

Facebook
E-mailom
Pinterest
WhatsApp